sub
top
newmenu
nsub_left
설교일 : 2019.07.23   성경본문 : 전도서   설교자 : 유선명교수
부산성경연구원 - 전도서(19.07.23)
 
설교일 : 2019.07.22   성경본문 : 전도서   설교자 : 유선명교수
부산성경연구원 - 전도서(19.07.22)
 
설교일 : 2019.01.30   성경본문 :    설교자 : 김강현목사
부산성경연구원 - 어, 성경이 읽어지네(19.01.30)
 
설교일 : 2019.01.29   성경본문 :    설교자 : 김강현목사
부산성경연구원 - 어, 성경이 읽어지네(19.01.29)
 
설교일 : 2019.01.28   성경본문 :    설교자 : 김강현목사
부산성경연구원 - 어, 성경이 읽어지네(19.01.28)
 
설교일 : 2018.10.03   성경본문 :    설교자 : 김강현목사
부산성경연구원 - 구약 성경 개관(18.10.03)
 
설교일 : 2018.10.02   성경본문 :    설교자 : 김강현목사
부산성경연구원 - 구약 성경 개관(18.10.02)
 
설교일 : 2018.10.01   성경본문 :    설교자 : 김강현목사
부산성경연구원 - 구약 성경 개관(18.10.01)
 
설교일 : 2018.05.29   성경본문 : 사사기   설교자 : 황성일교수
부산성경연구원 사사기(18.05.29)
 
설교일 : 2018.05.28   성경본문 : 사사기   설교자 : 황성일교수
부산성경연구원 사사기(18.05.28)
 
설교일 : 2018.01.23   성경본문 : 요한복음   설교자 : 대청미디어
부산 성경연구원 - 요한복음(18.01.23)
 
설교일 : 2018.01.22   성경본문 : 요한복음   설교자 : 진수금목사
부산 성경연구원 - 요한복음(18.01.22)
 
설교일 : 2017.10.24   성경본문 : 레위기   설교자 : 성기문교수
부산 성경연구원 - 레위기(17.10.24)
 
설교일 : 2017.10.23   성경본문 : 레위기   설교자 : 성기문교수
부산 성경연구원 - 레위기(17.10.23)
 
설교일 : 2017.08.22   성경본문 : 히브리서   설교자 : 이풍인교수
부산성경연구원-히브리서(17.08.22)
 
설교일 : 2017.08.21   성경본문 : 히브리서   설교자 : 이풍인교수
부산 성경연구원 - 히브리서(17.08.21)
 
설교일 : 2017.05.16   성경본문 : 하박국   설교자 : 김윤희교수
하박국
 
설교일 : 2017.05.15   성경본문 : 하박국   설교자 : 김윤희교수
하박국
 
설교일 : 2016.12.13   성경본문 : 잠언   설교자 : 김희석교수
부산 성경연구원 - 잠언(16.12.13)
 
설교일 : 2016.12.12   성경본문 : 잠언   설교자 : 김희석교수
부산 성경연구원 - 잠언(16.12.12)
 
 
 1 [2][3]
   
 
quick